Yoga - Critical Alignment (2024)

Critical Alignment Yoga (CAY) verenigt beweging met meditatie, met het doel chronische stress aan te pakken op zowel het psychologische als het lichamelijke niveau. Hierin verenigt CAY fysieke kracht met emotionele kracht. Het verenigt gedetailleerde fysieke kennis met een ervaring van het lichaam als een geheel. Het verenigt ontspanning met wilskracht.

CAY biedt je een nieuwe ervaring van het woord ‘yoga’, wat verbinding betekent. Het is een diepe en concrete verbinding van het lichaam, de adem, het emotionele bewustzijn en het denken. Deze aspecten worden waargenomen door een stil en meditatief brein; een bewustzijn dat klaar is om nieuwe ervaringen in vertrouwen te accepteren. Vertrouwen betekent dat spanning oplost in de ervaring van het hele lichaam. Het lichaam kan alleen in zijn geheel ervaren worden door middel van positieve, verbindende gevoelens.

Yoga - Critical Alignment (1)

BOEK EEN LES

Lesrooster

Waarom Critical Alignment Yoga?

Het primaire doel van Critical Alignment Therapie en Yoga (CAT/Y) is het mobiliseren van de wervelkolom, waarbij de balans in het totale lichaam wordt hersteld. Wanneer de wervelkolom vrij beweegt, kan deze samenwerken met de zwaartekracht. In deze samenwerking kunnen we zelfs tijdens actieve bewegingen spanning loslaten. Wanneer de armen, schouders, het bekken en de benen goed zijn verbonden met de wervelkolom, vindt er gedurende passieve en actieve houdingen geen opbouw van spanning in het lichaam plaats.

Yoga - Critical Alignment (2)

Herstel balans in wervelkolom

Ruggenwervels komen in een vrije verbinding met elkaar door ontspanning, waardoor iedere wervel zijn bewegingsvrijheid terugkrijgt. Hierdoor worden de diepere spierlagen – de houdingsspieren – geactiveerd. Deze kleine spieren verbinden wervels met elkaar en met de ribben, en houden de wervelkolom stabiel en mobiel. De houdingsspieren zijn de sterkste spieren in ons lichaam, die nooit uitputten. Integendeel, ze voorzien het lichaam van energie.

Zonder de vrije beweging in de wervelkolom gaat het lichaam de oppervlakkige spieren de bewegingsspieren genoemd gebruiken om onze houding in langdurig in evenwicht te houden. Deze spieren zijn echter ontworpen voor korte activiteit. Constante belasting zorgen voor vermoeidheid en verzuring, wat ons lichaam geleidelijk stijver maakt en het plezier om te bewegen beperkt.

Krachtsystemen

Er zijn twee krachtsystemen in ons lichaam: de ene wordt actief door ontspanning, de andere door wilskracht. Wanneer deze krachtsystemen met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld tijdens het beoefenen van yoga, sport en dagelijkse bewegingen, voorkomen we blessures. Er is één ‘maar’: het werkt alleen goed als we onze bewegingen in de juiste volgorde organiseren. Onze houdingsspieren (ontspanning) moeten worden geactiveerd voordat we er onze wilskracht aan toevoegen. Als dit in de juiste volgorde gebeurt, dan zijn onze bewegingen veilig en stabiel.

Stress is de belangrijkste oorzaak van de geleidelijke opbouw van spanning.Stress begint als een psychologisch fenomeen en de fundamenten die ons gedrag gaan bepalen, worden in onze vroege jeugd gelegd. In een periode waarin we afhankelijk en kwetsbaar zijn. Inmiddels zijn we volwassen en zelfstandig maar we kijken maar al te vaak nog steeds vanuit onze kinderogen naar de wereld om ons heen. Op het moment dat de hersenen stressvolle omstandigheden detecteren (ongeacht of ze waar of onwaar zijn), nemen overlevingsstrategie?n het over. We vechten, vluchten of bevriezen. Deze strategieën kunnen ook optreden tijdens yoga-oefeningen, omdat we pijn voelen wanneer we stijve spieren strekken of spanning rondom onze wervelkolom en gewrichten loslaten. Veel mensen vechten tijdens een yogales met hun schouders, onderrug of hamstrings. Ondanks de inspanning en goede bedoelingen, blokkeert dit stressvolle gedrag het proces naar diepe bevrijding van spanning.

Stress

Stress, en dus onze overlevingsstrategieën, verhogen de spierspanning en maken ons fysiek steeds minder gevoelig. We distantiëren ons steeds meer van ons lichaam of verharden er in. De resulterende spanning zorgt ervoor dat delen van ons lichaam onbeweeglijk worden. Door het ontbreken van beweging verliezen we de zintuiglijke verbinding met deze delen van het lichaam.

Deze spanning en gebrek aan verbinding met het lichaam hebben een enorme invloed op ons emotionele leven. We raken geblokkeerd voor onze interne verbindende gevoelens zoals lichtheid, energie of ruimte. Onze stress conditioneringen nemen het over en zorgen voor een onrustige denkwereld. De wervelkolom is in directe verbinding met het buik- en borstgebied. Indien er zich spanning rondom de wervelkolom bevindt, dan worden de buik en borst, wat sensorische gebieden zijn, ook onderdrukt. Alleen in een gevoelig en vrij lichaam kunnen we contact maken met een vrije ademhaling in het buik- en borstgebied. Deze ademhaling ondersteunt verbindende gevoelens zoals ruimte, rust, lichtheid, energie en kracht.

De verbindende gevoelens zouden het antwoord moeten zijn op stressvolle omstandigheden in het leven. Het is essentieel dat wij de interne relatie met de ruimte niet verliezen onder stressvolle omstandigheden. Indien er een sterke verbinding is met eigen gevoelens van kracht, lichtheid, ruimte, energie en rust, dan heeft stress geen kans meer, en lossen negatieve overlevingsstrategieën op in de positieve ervaringen.

Als de mobiliteit in de wervelkolom herstelt, herstelt ook de gevoeligheid in ons lichaam. Wanneer het lichaam zijn stille, non-verbale taal begint te spreken – zoals het deed toen we jong waren – leren we ons op een positieve manier te verbinden met stressvolle omgevingen. Ons bewustzijn en onze acties worden zo meditatief, wat resulteert in een geweldloze interactie met stress.

VRAGEN?

Kom in contact

Yoga - Critical Alignment (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated:

Views: 5490

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.